2016 WVC Veterans DayVRC Math TutoringVRCVRC veteran's day celebration 2012VRC Veteran studentVRCVRC DedicationVRC DedicationVRC DedicationVRC Veteran studentVRC PaintballVRC PaintballVRC Paintball